Stowarzyszenie d/s Rozliczania Energii jest organizacją „non profit”, która  popularyzuje rozliczanie kosztów ogrzewania w budynkach według indywidualnego zużycia jako sposób na racjonalne gospodarowanie ciepłem. Celem Stowarzyszenie jest także propagowanie „dobrych praktyk” w zakresie prowadzonych rozliczeń i pomoc zarządcom budynków w ich wdrażaniu oraz szeroko rozumiana edukacja odbiorców ciepła w zakresie racjonalnego użytkowania nośników energii, ze szczególnym uwzględnieniem ciepła.

Stowarzyszenie konsekwentnie działa w kierunku nowelizacji obowiązujących przepisów i dostosowania ich do standardów europejskich oraz potrzeb  zarządcy budynku i odbiorcy indywidualnego w lokalu.
Stowarzyszenie jest współorganizatorem konferencji naukowo – technicznych dotyczących problematyki rozliczania kosztów ciepła w budynkach.  Specjaliści stowarzyszenia opracowują i prezentują w specjalistycznej prasie oraz na konferencjach i szkoleniach informacje o metodach rozliczeń kosztów ogrzewania według indywidualnego zużycia.

Działając w interesie odbiorcy ciepła, stowarzyszenie współdziała z właściwymi organami administracji państwowej oraz instytutami i ośrodkami naukowymi zajmującymi się statutowo problematyką  racjonalnego wykorzystania energii w sektorze komunalno – bytowym.
Stowarzyszenie  aktywnie uczestniczy w promowaniu dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących racjonalnego gospodarowania energią oraz inicjuje i realizuje, wynikające z nich różnorodne działania w interesie odbiorcy ciepła w lokalu a także zarządcy budynku.

Rozliczanie kosztów ciepła -

informacje podstawowe

 


W Polsce jest ponad 6 milionów mieszkań ogrzewanych centralnie. Pomimo podejmowanych na szeroką skalę działań termomodernizacyjnych ciągle jeszcze wyróżniamy się niekorzystnie jeśli chodzi o poziom zużycia energii na jednostkę powierzchni ogrzewanej. Zużywamy ponad 2 razy więcej energii niż kraje europejskie o podobnej strefie klimatycznej.

Więcej