Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii wspiera od wielu lat – jako Partner – organizację corocznych Krajowych Konkursów  Energetycznych. Również i w tym roku organizowana jest już XVI edycja tego Konkursu. Zachęcamy młodzież, pasjonującą się  energetyką i ekologią do udziału w Konkursie i zaprezentowania swoich pomysłów na  zasadach określonych w Regulaminie.
 
Informację o XVI KKE 2024 znajdziesz tutaj >>>
Regulamin Konkursu dostępny tutaj >>>
Załącznik A dostępny tutaj >>>
Załącznik B dostępny tutaj >>>
Plakat promujący XVI Konkurs znajdziesz tutaj >>>
30
kwiecień 2024
Obowiązujące od 2021 r. nowe przepisy ustawy Prawo energetyczne implementujące postanowienia art. 9a – 11a Dyrektywy 2018/2002/UE w sprawie rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych spowodowały, że wydany w 2008 r. poradnik zarządcy budynku ROZLICZANIE KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA I WODY W BUDYNKACH stał się nieaktualny. Autorzy opracowali nowy poradnik na ten temat, który uwzględnia stan prawny na dzień 1 stycznia 2023r.
 
Poradnik w formie pliku PDF można pobrać bezpłatnie tutaj >>>
 
Więcej informacji o poradniku znajdziesz tutaj >>>
08
grudzień 2023

21 września zakończył się XV Krajowy Konkurs Energetyczny, którego organizację wspierało Stowarzyszenie ds.Rozliczania Energii.

Informację o zakończeniu XV KKE 2023 i jego laureatach znajdziesz tutaj >>>

03
październik 2023

Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP i odpowiedź Departamentu Ciepłownictwa  Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie instalowania podzielników kosztów oraz sankcji określonych art. 56 ust. 1 pkt 6a ustawy Prawo energetyczne. 

Publikujemy korespondencję  Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z Departamentem Ciepłownictwa MKiŚ, dotyczącą niektórych zagadnień opomiarowania lokali w podzielniki kosztów ogrzewania. Interpretacja niektórych zapisów ustawy Prawo Energetycznego oraz Rozporządzenia MKiŚ może zainteresować zarządców budynków oraz użytkowników lokali.
 
Na publikację tych pism uzyskaliśmy zgodę ZRSM RP.
 
- Pismo ZRSM RP do MKiŚ znajdziesz tutaj >>>
- Odpowiedź DC MKiŚ na pismo ZRSM RP znajdziesz tutaj >>>
20
wrzesień 2023
Po opublikowaniu w grudniu 2022 r. na stronie naszego Stowarzyszenia Opinii Nr 10 - Regulamin przykładowy – podzielniki kosztów ogrzewania, otrzymaliśmy od niektórych zarządców budynków różne uwagi i propozycje wskazujące na potrzebę dokonania niewielkich zmian oraz uzupełnień w tym ważnym dokumencie. Wnioski i propozycje otrzymaliśmy także od niektórych  firm zajmujących się rozliczaniem kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych. Po analizie tych uwag i opinii, uznając wiele z nich za zasadne,  dokonaliśmy odpowiednich zmian w Regulaminie przykładowym - przy stosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz kosztów c.w.u.
 
Ze zmienionym dokumentem, jako Opinią Nr 10 / 2023 można zapoznać się tutaj >>>
 
Także w zakładce OPINIE – Opinia Nr 10 / 2023
29
sierpień 2023
Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii wspiera – jako Partner – organizację XV  Krajowego Konkursu Energetycznego. Zachęcamy młodzież, pasjonującą się  energetyką i ekologią do udziału w Konkursie i zaprezentowania swoich pomysłów na  zasadach określonych w Regulaminie.
 
Informację o XV KKE 2023 znajdziesz tutaj >>>
Regulamin Konkursu dostępny tutaj >>>
Plakat promujący Konkurs znajdziesz tutaj >>>
03
kwiecień 2023
Obowiązujący od października 2022 r. i znowelizowany w lutym 2023 r. mechanizm ustalania cen ciepła dla odbiorców, dotyczy m.in. budynków mieszkalnych wielolokalowych – głównie spółdzielni  mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, administracji mieszkaniowych, resortowych.  Właściciele / zarządcy takich budynków, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne,  zobowiązani są do rozliczania kosztów ciepła na lokale użytkowników. Nowe przepisy nakładają na nich dodatkowe zadania w tym zakresie  oraz ustanawiają odpowiedzialność za ich nie stosowanie.
 
Więcej informacji znajdziesz tutaj >>>
 
20
marzec 2023
Stanowisko organizacji zarządców budynków w sprawie rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021
 
Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii, odpowiadając na wnioski  wielu zarządców budynków mieszkalnych wielolokalowych, w sprawie praktycznej realizacji niektórych przepisów rozporządzenia MKiŚ z 2021 r. opracowało propozycję zmiany sposobu wyznaczania maksymalnego oraz minimalnego kosztu ogrzewania lokalu w przypadku stosowania podzielników kosztów ogrzewania ( zapisane w § 7 ust. 2 oraz § 8 rozporządzenia ). 
 
W tej sprawie opracowaliśmy projekt pisma  do Departamentu Ciepłownictwa MKiŚ. Inicjatywa uzyskała poparcie niektórych organizacji zarządców nieruchomości oraz stowarzyszeń, w związku z tym dokument nazwano: Stanowisko organizacji zarządców nieruchomości i stowarzyszeń w sprawie praktycznego stosowania niektórych przepisów rozporządzenia ( … ). Dokument podpisało siedem organizacji - osób kierujących tymi podmiotami.
 
Z tekstem Stanowiska można zapoznać się tutaj >>>
24
listopad 2022
Dokonane w 2021 r. ważne zmiany w ustawie Prawo energetyczne w zakresie rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych, z uwagi na zakres i sposób tych zmian, nie zawsze są zrozumiałe dla zarządców budynków ale także dla użytkowników lokali. Potwierdzają to m. in. pytania kierowane do naszego Stowarzyszenia. Dwa przykładowe pytania wraz z opracowanymi odpowiedziami,  zostały zamieszczone w numerze 10/2022 czasopisma Administrator, w  dziale: Poczta Administratora. Zamieszczamy te informacje na stronie Stowarzyszenia za zgodą Wydawcy.
 
Z tekstem można zapoznać się tutaj >>>
 
Ponadto informujemy, że w/w numer Administratora, zawiera wiele innych informacji na temat racjonalnego gospodarowania energią w budynkach. 
 
24
listopad 2022
Zmiany wprowadzone w 2021 r. w ustawie Prawo energetyczne zawierają m.in. wymaganie, aby montaż urządzeń do rozliczania kosztów ogrzewania oraz kosztów przygotowania c.w.u. odpowiednio: ciepłomierzy lokalowych, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy c.w.u. był opłacalny. Wymagania w tym zakresie zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z 9 grudnia 2021 r. gdzie, w odniesieniu do podzielników kosztów ogrzewania zapisano, że analiza ekonomiczna przeprowadzona dla okresu pięcioletniego powinna wykazać, że projektowana oszczędność energii przy zastosowaniu tych urządzeń jest wyższa, niż koszt ich zakupu, montażu i eksploatacji. Wieloletnie doświadczenia zarządców budynków potwierdzają opłacalność ich stosowania. Znajduje to także potwierdzenie w publikacjach naukowych, m.in. w artykule dr inż. Tomasza Cholewy, profesora w Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej, pt. Ekonomiczne aspekty zastosowania podzielników do rozliczania kosztów ogrzewania w budynkach (opublikowany w COW nr 10/2022 – dziękujemy Redakcji COW za zgodę na zamieszczenie tego artykułu na stronie internetowej STOW ).
 
Z artykułem można zapoznać się także tutaj >>>
14
listopad 2022
Ważnym wymaganiem rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2021 r. Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie niektórych aspektów rozliczania kosztów ogrzewania, przy wykorzystywaniu podzielników kosztów ogrzewania (Dz.U.poz.2273 z dnia 9 grudnia 2021), jest określenie maksymalnego i minimalnego kosztu zakupu ciepła, zależnych od jego zużycia w lokalach, dla każdego sezonu grzewczego (okresu rozliczeniowego). Naukowcy Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej, na zlecenie Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii, wykonali analizę : Sposoby określania kosztu maksymalnego i minimalnego zakupu ciepła dla lokalu w budynku wielolokalowym. Publikując to opracowanie, wyrażamy przekonanie, że zaproponowanymi rozwiązaniami zainteresują się zarządcy budynków, w tym wykorzystaniem uproszczonej metody wyliczania tych parametrów.
 
Z tekstem analizy można zapoznać się tutaj >>>
10
listopad 2022

Zakończył się XIV Krajowy Konkurs Energetyczny, którego organizację wspierało Stowarzyszenie ds.Rozliczania Energii.

Informację o zakończeniu XIV KKE 2022 i jego laureatach znajdziesz tutaj >>>

14
wrzesień 2022
Został opublikowany jednolity tekst ustawy Prawo energetyczne ( Dz. U. z dnia 1 lipca  2022 r. poz. 1385 ). Ustawa uwzględnia min. zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 868), które dotyczą min. zmian w art. 45 ustawy Prawo energetyczne. 
 
Z tekstem jednolitym ustawy Prawo energetyczne można zapoznać się na stronie: https://isap.sejm.gov.pl 
 
Z tekstem tej ustawy można zapoznać się także tutaj >>>
 
06
lipiec 2022

Rada Ministrów uchwałą Nr 23/2022 przyjęła, przygotowaną w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Długoterminową Strategię Renowacji Budynków ( DSRB ). Dokument określa niezbędne działania mające doprowadzić do wysokiej efektywności energetycznej całego zasobu budowlanego. Dokument może być pomocny min. zarządcom budynków wielolokalowych planujących renowację takich budynków. W dokumencie docenione zostało także znaczenie wprowadzonych w 2021 r. zmian w ustawie Prawo energetyczne, w zakresie obowiązku opomiarowania budynków i lokali oraz rozliczania kosztów ciepła według indywidualnego zużycia w lokalach użytkowników.

Więcej informacji tutaj >>>

Ze Strategią można zapoznać się tutaj >>>

21
czerwiec 2022
Od 22 maja 2021 r. obowiązują nowe przepisy ustawy Prawo energetyczne a od 24 grudnia 2021 r. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, które wprowadzają nowy standard, ale też nowe obowiązki dla zarządców budynków,  w zakresie rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych. Niektóre nowe przepisy, w praktycznym stosowaniu stwarzają jednak problemy zarządcom budynków. Departament Ciepłownictwa MKiŚ w opinii z dnia 23.03.2022 r. , wydanej na prośbę Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii, nie wyjaśnia jak rozwiązywać wskazane problemy. W tych warunkach niektórzy zarządcy budynków oraz użytkownicy lokali zwracają się do naszego stowarzyszenia o informacje i pomoc w rozwiązaniu ich problemów z tego zakresu. Biorąc powyższe pod uwagę postanowiliśmy na naszej stronie uaktualnić zakładkę OPINIE, pod którą będą zamieszczane propozycje sposobu rozwiązania podstawowych problemów z zakresu rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych. 
 
Więcej informacji tutaj >>>
 
30
kwiecień 2022
Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii wspiera – jako Partner – organizację XIV  Krajowego Konkursu Energetycznego. Zachęcamy młodzież, pasjonującą się  energetyką i ekologią do udziału w Konkursie i zaprezentowania swoich pomysłów na  zasadach określonych w Regulaminie.
 
Informację o XIV KKE 2022 znajdziesz tutaj >>>
Regulamin Konkursu dostępny tutaj >>>
Plakat promujący Konkurs znajdziesz tutaj >>>
 

 

16
marzec 2022
W czasopiśmie Administrator i Menedżer Nieruchomości, nr styczeń – luty 2022  opublikowany został wywiad pt. Implementacja EED II dokonana – to dobra  wiadomość dla konsumentów ciepła. Wywiad z Kazimierzem Dudzińskim ze  Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii przeprowadziła Redaktor Naczelna, Pani Sabina  Augustynowicz. Omówione zostały ważne dla zarządców budynków wielolokalowych  a także dla użytkowników lokali, zmiany w ustawie Prawo energetyczne oraz  dokonane w nowym rozporządzeniu  Ministra Klimatu i Środowiska – w zakresie  rozliczania kosztów ciepła w takich budynkach. 
 
Tezy przedstawione w wywiadzie, zostaną rozwinięte w czasie szkolenia: Jak  efektywnie korzystać z nowych przepisów dotyczących rozliczania kosztów ciepła w  budynkach wielolokalowych. Szkolenie odbędzie się on-line w dniu 25 lutego 2022 r.  Szczegóły na: www.szkolenia.administrator24.info 
 

Z tekstem wywiadu można zapoznać się tutaj >>>

 
21
luty 2022

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii  dokonało zmiany na funkcji prezesa Zarządu. Obowiązki prezesa Zarządu przejął dr Michał Kozak. Dotychczasowy prezes Zarządu dr Kazimierz Dudziński został członkiem Zarządu – doradcą prezesa. 

20
grudzień 2021
W Ministerstwie Klimatu i Środowiska zakończone zostały prace nad projektem rozporządzenia, które szczegółowo reguluje trzy zagadnienia dotyczące rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych: warunki ustalania technicznej możliwości oraz opłacalności stosowania urządzeń; warunki wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów ciepła na lokale; zakres informacji dotyczących rozliczeń dla użytkowników lokali. 
 
Rozporządzenie zostało wydanie na podstawie art. 45d ust. 1 ustawy Prawo energetyczne       ( Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z póżn. zm. ).
 
Rozporządzenie zostało opublikowane w dniu 9 grudnia w  Dz. U. z 2021 r.  poz. 2273. Wejdzie w życie w dniu 24 grudnia 2021 r. 
 
Rozporządzenie dostępne jest na stronie: https://isap.sejm.gov.pl  
 
Z tekstem rozporządzenia można zapoznać się także tutaj >>>
 
13
grudzień 2021

Zakończona została procedura legislacyjna dotycząca implementacji Dyrektywy 2018/2002/UE - w Ustawie o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw. W tej ustawie zmienione zostały także przepisy art. 45a ustawy Prawo energetyczne, w wyniku implementacji art. 9a – 11a w/w dyrektywy. W dniu 20 kwietnia 2021 r.  Sejm po rozpatrzeniu poprawek Senatu ustawę uchwalił; w dniu 26 kwietnia 2021 Prezydent RP ustawę podpisał. W dniu 7 maja 2021 r. ustawa została opublikowana w Dz. U. 2021 poz. 868; wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.

Więcej informacji znajdziesz tutaj >>>

Ustawa dostępna na stronie: https://isap.sejm.gov.pl/

Wyciąg z ustawy w części dotyczącej zmian w art. 45a ustawy Prawo energetyczne tutaj >>>
 

10
maj 2021

Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii wspiera – jako Partner – organizację XIII Krajowego Konkursu Energetycznego. Zachęcamy młodzież, pasjonującą się energetyką i ekologią do startu w Konkursie i zaprezentowania swoich pomysłów na zasadach określonych w regulamine.

Informację o XIII KKE znajdziesz tutaj >>>

Regulamin Konkursu dostępny tutaj >>>

Plakat promujący Konkurs znajdziesz tutaj >>>
 

08
marzec 2021

Na etapie rządowym zakończone zostały prace nad implementacją dyrektywy 2018/2002/UE w sprawie efektywności energetycznej. Implementujący postanowienia w/w dyrektywy  ostatni projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej z 8 lutego 2021 r. zmieniający także przepisy art. 45a ustawy Prawo energetyczne, jest w tym zakresie zdecydowanie odmienny pierwszego projektu z sierpnia br. Przepisy dotyczące rozliczania kosztów ciepła w budynkach         wielolokalowych uwzględniają wiele postulatów zarządców budynków i użytkowników lokali. Zostały także uwzględnione uwagi Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii. Projekt ustawy zawiera także upoważnienie właściwego ministra do wydania rozporządzenia regulującego niektóre zagadnienia dotyczące instalowania urządzeń oraz rozliczania kosztów ciepła. Powinno to ułatwić zarządcom budynków właściwe stosowanie przepisów. Natomiast firmy świadczące przedmiotowe usługi będą musiały dostosować się do nowych, zwiększonych wymagań wobec systemów rozliczeń.

W dniu 19 lutego 2021 r. projekt ustawy skierowany został do Sejmu a w dniu 24 lutego odbyło się pierwsze czytanie. Projekt ustawy został skierowany do Komisji Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, która ma przedstawić sprawozdanie w         terminie do 16 marca 2021 r.

Z projektem ustawy ( druk sejmowy 957 ) można zapoznać na stronie: www.legislacja.rcl.gov.pl

Dla potrzeb działalności statutowej Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii, opracowany został tzw. „tekst jednolity” uwzględniający obowiązujące przepisy art. 45a ustawy Prawo energetyczne oraz przepisy zmienione projektem w/w ustawy.

Z tekstem można zapoznać się tutaj: >>>
 

01
marzec 2021

W Ministerstwie Klimatu zakończone zostały prace dotyczące implementacji Dyrektywy 2018/2002/UE z 11 grudnia 2018 r. w sprawie efektywności energetycznej. Opracowany projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej ( UC41 ), implementuje także postanowienia tej dyrektywy zapisane w art. 9-11 oraz Załączniku VIIa, dotyczące rozliczania kosztów ciepła w budynkach mieszkalnych wielolokalowych. Zmiana dotyczy przepisów art. 45a ustawy Prawo energetyczne.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: >>>

Z projektem ustawy UC41 ( wyciąg ) można zapoznać się tutaj: >>>
 

12
październik 2020

W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów informujemy: pomimo pandemii koronawirusa, trwają prace nad implementacją dyrektywy 2018/2002 zmieniającą dyrektywę 2012.27/UE,  do przepisów krajowych. Z uwagi na kolejne zmiany organizacyjne w resortach, aktualnie  dział energia jest w strukturze Ministerstwa Klimatu. W tym resorcie kontynuowane są prace nad nowelizacją ustawy o efektywności energetycznej, w której min. będzie znowelizowany art. 45a ustawy Prawo energetyczne.
Więcej informacji w: Status wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/2002 z dnia 11.12.2018 roku zmieniającą dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

Z tekstem można zapoznać się tutaj >>>
 

25
maj 2020

Niektórzy zarządcy budynków mieszkalnych wielolokalowych w kierowanych do nas pytaniach , wyrażają wątpliwości odnośnie obowiązku opracowywania oraz stosowania regulaminu rozliczania kosztów ciepła w takich budynkach. Na przykład, czy dotyczy to także przypadku, kiedy koszty ogrzewania rozlicza się ryczałtowo – w odniesieniu do powierzchni mieszkania. Pytania dotyczą także zakresu stosowania regulaminu; czy ma mieć charakter „zamknięty”, to znaczy, że powinien zawierać wszystkie zasady podziału kosztów ciepła. Jeśli tak, to jakie są podstawy takiego założenia; czy wynika to z obowiązujących przepisów?

Odpowiedź na wymienione pytania została zawarta w OPINII Nr 13 – zobacz tutaj >>>
 

13
maj 2020

W nawiązaniu do komunikatu  z dnia 18.04.2019 r. informujemy, że w Departamencie Elektroenergetyki i Ciepłownictwa Ministerstwa Aktywów Państwowych trwają prace nad nowelizacją Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016r.                      

Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że nowelizacja tej ustawy obejmie także      ( podobnie jak w 2016 roku ), zmiany w art. 45a ustawy Prawo energetyczne. Przypominamy, że znowelizowana w grudniu 2018 r. dyrektywa 2012/27/UE zawiera wiele przepisów szczegółowych, dotyczących rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych. Dyrektywa ustala także termin dostosowania przepisów krajowych do 25.06.2020 r. Dotychczas resort nie udostępnił projektu nowelizacji w ramach konsultacji społecznych.

Zainteresowanych postanowieniami dyrektywy z 11 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, zapraszamy do
- zapoznania się z tekstem dyrektywy nowelizującej: www.irkom.org.pl/przepisy (sekcja inne)
- omówieniem postanowień tej dyrektywy: www.irkom.org.pl/artykuly
- opinią Nr 12: www.irkom.org.pl/opinie
 

13
mar 2020

Wspieramy  kolejną, XII edycję organizowanego dla młodzieży Krajowego Konkursu Energetycznego 2020.  Jesteśmy jednym z Partnerów Konkursu. Szczegóły konkursu organizatorzy podają na stronie: swiadomiklimatu.pl
Opublikowano plakat konkursu: WSZYSTKO  ZALEŻY  OD  ENERGII.

Tekst plakatu znajdziesz tutaj: >>>
 

25
lut 2020

Dotychczasowy prezes Zarządu Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii, Pan dr inż. Krzysztof Wilbik, z dniem 31 grudnia 2019 r. złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków funkcję prezesa zarządu powierzyło Panu Kazimierzowi Dudzińskiemu. Dokonano także innych zmian personalnych w zarządzie tej organizacji.

Dane adresowe i kontaktowe pozostają bez zmian.
 

10
sty 2020

Uprzejmie informujemy, że zmieniony został numer bankowy naszej organizacji.

Aktualne konto bankowe: ALIOR BANK – Centrala;  Warszawa ul. Łopuszańska 38D.
Nr konta: 28 2490 0005 0000 4530 6108 6395.

24
maj, 2019

Po opublikowaniu na naszej stronie tekstu dyrektywy z 11 grudnia 2018 r. nowelizującej dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, wielu zarządców budynków a także użytkowników lokali zwraca się o informację czy i kiedy jej nowe postanowienia będą obowiązywać w Polsce. Przedmiotowe prace w Ministerstwie Energii są na etapie początkowym; o wynikach będziemy informować w kolejnych komunikatach.

Z OPINIĄ Nr 12 – o aktualnym stanie prac można zapoznać się tutaj >>>

18
kwiecień, 2019
Dyrektywą nr 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. znowelizowana została Dyrektywa  2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Wiele postanowień nowej dyrektywy dotyczy rozliczania kosztów ciepła w budynkach mieszkalnych wielolokalowych. W stosunku do poprzedniej, uporządkowane zostały  zagadnienia zapisane w artykułach 9-11 oraz w rozbudowanym Załączniku Nr VII a.  Dodane są także nowe wymagania dotyczące systemów rozliczania oraz w zakresie uprawnień użytkownika lokalu. Postanowienia  są bardziej precyzyjne i zarazem zrozumiałe, co powinno ułatwić odpowiednią ich implementację do przepisów prawa krajowego. Dyrektywa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr L 328/210 z dnia 21.12.2018 r.
 
Z tekstem dyrektywy można zapoznać się także tutaj >>>
 
25
styczeń, 2019

Podzielniki kosztów ogrzewania montowane na grzejnikach, przeznaczone są do rejestracji emisji ciepła przez te grzejniki a ich wskazania wykorzystywane są w systemie rozliczeń kosztów ogrzewania lokali w budynkach wielolokalowych. Są to urządzenia  wskaźnikowe – nie są przyrządami pomiarowymi co jednoznacznie wynika  z Normy PN-EN 834: 1999; 2013-12. Pomimo tego, w niektórych środowiskach  podejmowane są próby traktowania jednostki wskazywanej wartości zużycia przez podzielnik jako wartości 1 kWh w rozliczeniu kosztów ogrzewania.

Z naszą opinią w tej sprawie można zapoznać się tutaj >>>

15
styczeń, 2019

Złożoną do Sejmu, w styczniu 2018 r. petycję w sprawie zmiany art. 45a ustawy Prawo energetyczne, w zakresie zasad rozliczania kosztów ciepła do budynków wielolokalowych, rozpatrywała Komisja do Spraw Petycji. Na stronie Sejmu: www.sejm.gov.pl / petycje, dostępny jest „Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji do Spraw Petycji Nr 136 z dnia 5 czerwca 2018 roku”. Przebieg posiedzenia tej Komisji może interesować zarządców budynków a także użytkowników lokali; dlatego w celu ułatwienia zapoznania się z jego treścią, zamieszczamy ten ciekawy materiał także na naszej stronie.

Z tekstem dokumentu można zapoznać się tutaj >>>

 

29
październik, 2018

Nowa zakładka "Opinie"

Obowiązujące od 1. października 2016 r. znowelizowane przepisy art. 45a ustawy Prawo energetyczne, nie regulują wielu istotnych zagadnień, co zarządcom budynków wielolokalowych utrudnia racjonalne zarządzanie energią w takich budynkach a w szczególności opracowywanie poprawnych regulaminów rozliczeń kosztów ogrzewania. Resort Energii – nie uwzględnia kierowanych do niego wniosków i próśb wielu środowisk – nie wydał żadnej opinii ani innego materiału pomocniczego, odnośnie praktycznego stosowania tych przepisów. Perspektywa wydania nowych, poprawnych przepisów wydaje się odległa. W tych warunkach wielu zarządców budynków oraz użytkowników lokali zwraca się do naszego stowarzyszenia o informacje i pomoc w rozwiązaniu ich problemów z tego zakresu. Biorąc powyższe pod uwagę postanowiliśmy na naszej stronie dodać zakładkę „opinie”, pod którą będą zamieszczane propozycje sposobu rozwiązania podstawowych problemów z zakresu rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych.

Więcej tutaj >>>

 

 

20
czerwiec, 2018

Niektóre problemy zarządców z poprawnym rozliczaniem kosztów ogrzewania

Od 1. października 2016 r. obowiązują przepisy znowelizowanego art. 45a ustawy Prawo energetyczne, które zarządcom budynków utrudniają poprawne rozliczanie kosztów ogrzewania. Na przykład w ust. 9, pkt 2), lit. a) zapisano, żeby wybrana metoda rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale w budynku uwzględniała „…. Ilość ciepła dostarczonego do lokalu z pionów grzewczych lub przenikania między lokalami oszacowanego w szczególności na podstawie rejestracji temperatury powietrza w lokalu, jeżeli jest to możliwe i ekonomicznie uzasadnione”.

Wielu zarządców budynków jak też użytkowników lokali zwraca się do naszego Stowarzyszenia o opinię w tej sprawie, wskazując, że dotychczas nie ma oficjalnej wykładni ani żadnej opinii Ministerstwa Energii. Pytają, jak należy rozumieć ten przepis i jak praktycznie powinien być stosowany. Podnoszona jest zwłaszcza sprawa temperatury w lokalu na którą – jak wskazują użytkownicy lokali – składa się także ciepło z innych źródeł, za które przecież płacą odrębne rachunki. Przedstawiamy opinie ma ten temat, niektórych naukowców a także specjalistów oraz praktyków  mających wieloletnie doświadczenie w rozliczaniu kosztów ogrzewania.
 
Więcej informacji tutaj >>>
02
luty, 2018

3 posiedzenie Grupy Roboczej

W dniu 1 grudnia 2017 r. w Ministerstwie Energii ( w Departamencie Energii Odnawialnej ) odbyło się kolejne – trzecie - posiedzenie Grupy Roboczej, która powołana została w celu przygotowania koncepcji kompleksowego uregulowania rozliczania kosztów zużycia ciepła w budynkach mieszkalnych wielolokalowych. W Agendzie posiedzenia zapisano, że będzie dyskusja nad zmianami art. 45a ustawy Prawo energetyczne, oraz przedstawienie propozycji regulaminów. Po tym posiedzeniu zasadne jest pytanie: Czy Resort Energii rzeczywiście zamierza właściwie implementować postanowienia art. 9 – 11 Dyrektywy 2012/27/UE i tym samym przygotować odpowiednie przepisy ?

Więcej informacji tutaj >>>

04
grudzień, 2017

Finał IX Krajowego Konkursu Energetycznego

W dniu 11 września 2017 r. w Jaworzu k / Bielska-Białej odbył się uroczysty finał IX Krajowego Konkursu Energetycznego. Obecni byli min. posłowie, przedstawiciele Ministerstwa Energii, Województwa Śląskiego; prasa i telewizja regionalna. Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii od kilku lat wspiera tą imprezę promującą w śród młodzieży ideę racjonalnego korzystania z energii oraz ochronę środowiska naturalnego. Stowarzyszenie pełniło zaszczytną  funkcję Partnera Strategicznego, natomiast jego prezes Pan dr inż. Krzysztof Wilbik był Ambasadorem Konkursu. W Komisji Konkursowej pracował członek zarządu – Pan dr inż. Andrzej Mroczkowski. Organizatorzy IX Krajowego Konkursu Energetycznego specjalnymi podziękowaniami uhonorowali wymienionych za aktywne wsparcie tej ważnej i potrzebnej imprezy. Laureatom Konkursu życzymy dalszych sukcesów w nauce oraz pożytków z racjonalnego korzystania z energii w swoim środowisku.
 
Podziękowania można zobaczyć tutaj >>> oraz tutaj >>>
 

Wybrane zdjęcia z imprezy:

 

 

 

14
wrzesień, 2017

Drugie posiedzenie Grupy Roboczej w Ministerstwie Energii

W dniu 10 maja br. w Ministerstwie Energii odbyło się drugie posiedzenie Grupy Roboczej, która ma przygotować  założenia do nowelizacji przepisów   w zakresie rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych.  Nastąpiły zmiany organizacyjne w Resorcie   Energii: „sprawy energii cieplnej”, przenoszone są aktualnie z Departamentu Energetyki do Departamentu Energii Odnawialnej w tym resorcie, o czym poinformował członków Grupy, otwierający posiedzenie p. Andrzej Kaźmierski – dyrektor tego Departamentu.  

Na posiedzeniu Grupy analizowane były niektóre zagadnienia techniczne, dotyczące rozliczania kosztów ogrzewania. Organizatorzy opracowali tzw. „Zestawienie kluczowych problemów …. „ grupując je w sześciu działach.  Na tej podstawie mają zostać opracowane wstępne projekty stosownych zapisów do ustawy Prawo energetyczne oraz do rozporządzenia wykonawczego. Kolejne posiedzenie Grupy planowane jest na październik / listopad 2017 r.   

 

15
maj, 2017

WYTYCZNE  KOMISJI  EUROPEJSKIEJ  PO  KONFERENCJACH Empirica

Po zakończeniu cyklu konferencji na temat wdrożenia niektórych postanowień Dyrektywy 2012/27/UE, firma Empirica, wykonała dla Komisji Europejskiej nową wersję dokumentu "Szczegółowe wytyczne dla pomiarów energii cieplnej w budynkach wielolokalowych (implementacja artykułów 9-11 Dyrektywy  2012/27/EU w sprawie efektywności energetycznej)".                              

Przypominamy, że jedna z tych konferencji odbyła się w listopadzie 2016 roku w Warszawie.

Z informacją otrzymaną od firmy Empirica można zapoznać się tutaj >>> 

06
luty, 2017

MINISTERSTWO  ENERGII NAPRAWIA  WADLIWE PRZEPISY !

W Ministerstwie Energii powołana została Grupa Robocza, która ma dokonać analizy obowiązujących przepisów w zakresie rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych oraz opracować propozycje niezbędnych zmian w obowiązujących przepisach. Do Grupy zaproszeni  zostali min. przedstawiciele Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz niektórych uczelni technicznych i stowarzyszeń. Do pracy w Grupie zaproszone zostało także Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii.

W dniu 1 lutego 2017 r. w Departamencie Energetyki tego Resortu, odbyło się pierwsze posiedzenie powołanej Grupy Roboczej.

Ponieważ problem rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych interesuje wszystkich zarządców takich budynków, o pracach Grupy będziemy informować sukcesywnie. 

02
luty, 2017

KOLEJNE  MATERIAŁY  Z  KONFERENCJI  EMPIRICA

Przedstawiamy kolejny materiał z międzynarodowej konferencji firmy Empirica zorganizowanej w Warszawie,  na zlecenie  Komisji Europejskiej.  Przypominamy, że dotyczyła ona efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych.  Referaty ( prezentacje ) przedstawili uczestnicy z pięciu krajów Europy Wschodniej, przedstawiciele Komisji Europejskiej,  Ministerstwa Energii, EVVE, wyższych uczelni, firm rozliczających koszty ciepła, spółdzielni mieszkaniowych.

Zarządców budynków oraz innych  odbiorców ciepła może zainteresować  prezentacja Pana Sylwestra Pokorskiego ze Spółdzielni Mieszkaniowej Bawełna z Łodzi, który przedstawił, udokumentowane w okresie wieloletnim, efekty rozliczania kosztów ogrzewania według zarejestrowanego zużycia.

Z  prezentacją można zapoznać się tutaj >>>

04
styczeń, 2017

MATERIAŁY  Z  KONFERENCJI  EMPIRICA

Na zorganizowanej w Warszawie dniu 14 listopada 2016 r., przez firmę Empirica, na zlecenie  Komisji Europejskiej międzynarodowej konferencji na temat efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, referaty ( prezentacje ) przedstawili uczestnicy z pięciu krajów Europy Wschodniej, przedstawiciele Komisji Europejskiej,  Ministerstwa Energii, EVVE, wyższych uczelni, firm rozliczających koszty ciepła, spółdzielni mieszkaniowych. Na tle tych informacji, Polska wyraźnie odstaje od tych krajów w zakresie poprawnej implementacji art. 9 – 11 Dyrektywy 2012/27/UE.

Jest to nie zrozumiałe, jeśli porównać sposób implementacji w/w postanowień dyrektywy w polskiej ustawie o efektywności energetycznej z dnia 20. maja br. chociażby do danych, przedstawionych na tej konferencji przez dr inż. Tomasza Cholewę  z Politechniki Lubelskiej.

Z w/w prezentacją  ( w języku angielskim ) można zapoznać się tutaj >>>

Przypominamy, że więcej informacji z ciekawych badań na Politechnice Lubelskiej o efektach termomodernizacji oraz rozliczaniu kosztów ogrzewania według zużycia, zainteresowani znajdą w książce: Racjonalizacja zużycia energii w budownictwie mieszkaniowym. Książka do nabycia u Wydawcy: Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 14; tel. fax 22-843 77 71; e-mail: redakcja@informacjainstal.com.pl

20
grudzień, 2016

WAŻNA  KONFERENCJA  W  WARSZAWIE

W dniu 14.11.2016 r. międzynarodowa firma badawcza i konsultingowa: Empirica, na zlecenie Komisji Europejskiej, organizuje w Warszawie warsztaty regionalne pt.   Cost Efficiency of Consumption-Based Cost Allocation and Consumption Information for Heating, Cooling and Hot Water in Eastern Countries of the EU  ( Efektywność energetyczna dla alokacji kosztów opartych na zużyciu oraz informacja o zużyciu dla ogrzewania, chłodzenia oraz ciepłej wody w krajach Europy Wschodniej w UE ).

Jest to już piąty z serii regionalnych warsztatów  prowadzonych w tym roku w Europie. Jest to forum dyskusyjne jak najlepiej zmierzać w kierunku implementacji DEE oraz jak uwzględnić problemy w tym zakresie zgłaszane przez zainteresowanych.

Osoby zainteresowane znajdą dodatkowe informacje oraz możliwość rejestracji tutaj >>>

http://mbic.eu/workshops/east-workshop.html

http://mbic.eu/home.html

http://mbic.eu/workshops/pre-registration-eastern-europe.html

24
październik, 2016

Ważny  i  ciekawy  poradnik MIB

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa na swojej stronie opublikowało „Poradnik w zakresie charakterystyki energetycznej budynków”. Obszerny dokument ( 91 stron ), w Rozdziale: 4.4. „Wskazówki dla inwestorów, właścicieli, zarządców, użytkowników budynków lub ich części min. w zakresie termomodernizacji, wykorzystania OZE lub ciepła sieciowego, zmiany zachowań”,  wskazuje  także na możliwości  uzyskiwania najwyższych efektach oszczędności w budynkach wielolokalowych w zakresie ogrzewania. Stwierdza się wprost, że przepisy techniczno – budowlane nakładają obowiązek instalowania ciepłomierzy mieszkaniowych, a tam, gdzie brak jest technicznych możliwości ich zakładania – montowanie podzielników kosztów ogrzewania.
 
Zainteresowani zarządcy budynków wielolokalowych oraz użytkownicy lokali powinni skonfrontować te informacje z treścią ostatniej nowelizacji art. 45a ustawy Prawo energetyczne, które wchodzą w życie od 1 października 2016 r. Trudno uwierzyć, że taka nowelizacja – według ustawodawcy – implementuje postanowienia art. 9 – 11 Dyrektywy 2012/27/UE.
 
Z wyciągiem fragmentu w/w poradnika można zapoznać się tutaj >>>
 
Z całym tekstem poradnika można zapoznać się na stronie: www.mib.gov.pl 
 
27
wrzesień 2016

POPRAWKI  ZGŁOSZONE  W  KOMISJACH  W  SEJMIE  ORAZ  W  SENACIE

Niektórzy zarządcy budynków, którzy  zapoznali się ze sprawozdaniami z obrad Komisji w Sejmie oraz w Senacie, w części dotyczącej nowelizacji art. 45a ustawy Prawo energetyczne, zwrócili się  do Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii w sprawie  treści zgłoszonych - na tym etapie prac parlamentarnych – poprawek do projektu tej części ustawy o efektywności energetycznej. 
 
Informujemy, że zgłoszone zostały trzy poprawki do projektu art. 45a, w trybie obowiązującym w pracach w Komisjach. Poprawki zostały formalnie przyjęte, ponieważ odpowiadały obowiązującej procedurze. Żadna z nich nie została jednak przegłosowana. Ustawa w tej części została przyjęta bez poprawek zarówno w sejmowej  Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa jak również w senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacji.
 
Przypominamy, że na etapie konsultacji społecznych projektu ustawy o efektywności energetycznej, Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii przekazało do Ministerstwa Energii         ( Gospodarki ) kompleksowy projekt dotyczący poprawnej implementacji postanowień zawartych w art. 9-11 Dyrektywy 2012/27/UE. 
 
Z tekstem trzech zgłoszonych  poprawek do art. 45a można zapoznać się tutaj >>>
 
26
wrzesień 2016

Polscy naukowcy o wynikach badań nad racjonalizacją zużycia energii w    budynkach mieszkalnych.

Ukazała się ciekawa książka: „Racjonalizacja zużycia energii w budownictwie mieszkaniowym”. Autorzy publikacji:  Tomasz Cholewa oraz Alicja Siuta – Olcha są pracownikami naukowymi Politechniki Lubelskiej. 
 
W pracy przedstawiono szereg wyników długoterminowych badań eksploatacyjnych, umożliwiających określenie i sprawdzenie wpływu różnych przedsięwzięć modernizacyjnych na zużycie energii, szczególnie w istniejących budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych.
 
Na podstawie tych badań wskazano na  praktyczne możliwości zmniejszania zużycia energii w takich budynkach poprzez modernizację systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej a także  poprzez edukację mieszkańców w tym zakresie. Na tym tle udokumentowano,  jaki wpływ na racjonalne korzystanie z ogrzewania ma rozliczanie kosztów ogrzewania według zarejestrowanego zużycia w tym, przy stosowaniu podzielników kosztów. 
 
Jest to ciekawy materiał empiryczny do konfrontacji ze znowelizowanymi ( ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej ), przepisami art. 45a ustawy Prawo energetyczne. Z tego względu publikacją powinni zainteresować się min. zarządcy budynków wielolokalowych.
 
Książkę można nabyć  wydawnictwie:  Ośrodek Informacji „Technika Instalacyjna w budownictwie”  w Warszawie.
 
Więcej informacji o tej publikacji znajdziesz tutaj: >>>
 
16
wrzesień 2016

9 wrzesień 2016 r.  Nowe przepisy w opinii fachowców 

 Znowelizowane przepisy art. 45a ustawy Prawo energetyczne, które zaczną obowiązywać od 1 października 2016 r. które miały implementować postanowienia art. 9-11 Dyrektywy 2012/27/UE budzą wiele kontrowersji. Potwierdzają to min. artykuły opublikowane w ostatnich miesiącach w czasopismach specjalistycznych ( Administrator; Instal ).

W miesięczniku INSTAL nr 7 – 8 / 2016 zamieszczony jest artykuł „Indywidualne rozliczanie kosztów ciepła według nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, art. 45a”. Autor: dr inż. Andrzej Mroczkowski.

Miesięcznik INSTAL, to specjalistyczne czasopismo dla szerokiego kręgu osób zajmujących się zawodowo min. instalacjami sanitarnymi. Ciekawe artykuły,  znajdą tu dla siebie także zarządcy budynków.

Z tekstem w/w artykułu można zapoznać się tutaj >>>

09
wrzesień 2016

Końcowy etap prac nad ustawą o efektywności energetycznej

Dla wszystkich odbiorców ciepła, zwłaszcza dla zarządców budynków wielolokalowych ważne mogą być informacje dotyczące końcowego etapu prac nad ustawą o efektywności energetycznej, jakie odbywały się w Sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa oraz Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. W obradach tych Komisji uczestniczyli także  przedstawiciele Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii, którzy przedstawiali argumenty uzasadniające celowość poprawnej implementacji postanowień zawartych w postanowieniach art. 9 – 11 Dyrektywy 2012/27/UE.

Ze sprawozdaniem Komisji Sejmowej można zapoznać się tutaj >>>

Ze stenogramem obrad Komisji Sejmowej ( część pierwsza ) można zapoznać się tutaj >>>

Ze stenogramem obrad Komisji Sejmowej ( część druga ) można zapoznać się tutaj >>>

Ze stenogramem obrad Komisji Senackiej można zapoznać się tutaj >>>

31
sierpień 2016

Ustawa o efektywności energetycznej

W dniu 20 maja 2016 r. uchwalona została Ustawa o efektywności energetycznej. Ustawa ta, z dwuletnim opóźnieniem, implementuje do polskiego prawa Dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Zawiera także przepisy, które – według Ustawodawcy – dostosowują   art. 45a do postanowień art. 9-11 Dyrektywy 2012/27/UE.

Zakres zmian w w/w ustawie przedstawiony został w opracowanym przez Biuro Legislacyjne Sejmu w dokumencie: MATERIAŁ PORÓWNAWCZY do ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. W załączeniu wyciąg z tego dokumentu, dotyczący art. 45a ustawy Prawo energetyczne. Przedstawienie zakresu dokonanych zmian w art. 45a, w porównaniu z tekstem dotychczas obowiązującym, ułatwia zrozumienie istoty tej nowelizacji.

Według Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii, zmiany dokonane w art. 45a nie stanowią implementacji postanowień zawartych w art. 9-11 Dyrektywy 2012/27/UE. Opinię w tym zakresie przedstawiamy w załączeniu.

Z tekstem dokumentu Biura Legislacyjnego można zapoznać się tutaj >>>

Z uwagami ogólnymi  Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii można zapoznać się tutaj >>>

Z uwagami szczegółowymi Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii udział można zapoznać się tutaj >>>

30
sierpień 2016

Propozycja podziału kosztów ogrzewania w systemie rozliczeń

Sprawa podziału kosztów ogrzewania na tzw. koszty stałe oraz zmienne nie jest uregulowana przepisami, podobnie jak wiele innych istotnych zagadnień.

Na etapie opiniowania pierwszego projektu ustawy o efektywności energetycznej, Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii, przesłało do b. Ministerstwa Gospodarki min. propozycję podziału kosztów ogrzewania w systemie rozliczeń. Wówczas, w tym resorcie,  rozważana  była sprawa przygotowania rozporządzenia wykonawczego do ustawy implementującej postanowienia Dyrektywy 2012/27/UE.

Uchwalona w dniu 20 maja 2016 roku ustawa o efektywności energetycznej nie zawiera jednak przepisu o wydaniu odpowiedniego rozporządzenia wykonawczego.

Dla zarządców budynków pozostaje więc nadal do samodzielnego rozwiązywania wielu istotnych spraw związanych z rozliczaniem kosztów ogrzewania. Jednym z nich jest sprawa podziału kosztów ogrzewania, co powinno być odpowiednio zapisane w regulaminie rozliczeń. Załączona propozycja sposobu podziału tych kosztów może być pomocna w tym zakresie.

Z propozycją podziału kosztów ogrzewania można zapoznać się tutaj >>>

16
sierpień 2016

VIII Krajowy Konkurs Energetyczny 2016

Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii, po raz kolejny, zostało zaproszone do udziału w Krajowym Konkursie Energetycznym, organizowanego pod hasłem: Wszystko zależy od energii.

 

Celem Konkursu jest min. upowszechnianie wśród młodzieży ponad gimnazjalnej, świadomości o możliwościach i konieczności ustawicznego pogłębiania wiedzy dotyczącej stanu aktualnego oraz przyszłości energetycznej i ekologicznej społeczeństwa. Konkurs ma także zainteresować młodzież racjonalnym zarządzaniem energią i środowiskiem.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia dr inż. Krzysztof Wilbik został zaproszony grona Ambasadorów tegorocznego Konkursu.

Natomiast dr inż. Andrzej Mroczkowski został zaproszony do Jury Konkursu.

 

Zachęcamy podmioty działającej w obszarze energetyki i ochrony środowiska do wsparcia tej potrzebnej i ważnej idei.

 

Regulamin Konkursu oraz inne informacje znajdziesz tutaj >>>

17
luty 2016

RENEXPO Poland 2015

W ramach popularyzowania racjonalnego gospodarowania energią Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii udziela „Ideowego wsparcia” RENEXPO Poland – organizatorowi 5. Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej. Targi odbędą się w dniach 22 – 24 września 2015 r. w Warszawskim  Centrum EXPO XXI.
Więcej informacji tutaj >>>
 
29
czerwiec 2015

WIĘCEJ  NIŻ  ENERGIA

Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii na zaproszenie Greenpeace Polska jest Partnerem ogólnopolskiej petycji i kampanii WIĘCEJ  NIŻ  ENERGIA.
Główna informacja o tej ważnej akcji znajduje się tutaj: >>>
09
czerwiec 2015

VII Krajowy Konkurs Energetyczny 2015

Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii, po raz  kolejny, zostało zaproszone do udziału w    Krajowym Konkursie Energetycznym, tym razem organizowanego pod hasłem: Wszystko zależy od energii.  Prezes Zarządu Stowarzyszenia dr inż. Krzysztof Wilbik został zaproszony o przyjęcie tytułu Ambasadora Konkursu.
 
Celem Konkursu jest min. upowszechnianie wśród młodzieży ponad gimnazjalnej, świadomości o możliwościach i konieczności ustawicznego pogłębiania wiedzy dotyczącej przyszłości energetycznej i ekologicznej społeczeństwa.
 
Zachęcamy podmioty działającej w obszarze energetyki i ochrony środowiska do wsparcia tej potrzebnej i ważnej idei.
 
Regulamin  Konkursu oraz inne  informacje  znajdziesz tutaj >>>
 
14
maj 2015

Zmiana Prezesa Zarządu Stowarzyszenia

Z dniem 1 kwietnia 2015 roku, po dziesięciu latach kierowania Stowarzyszeniem ds. Rozliczania Energii, dr Kazimierz Dudziński przekazał obowiązki prezesa Zarządu Panu dr inż. Krzysztofowi   Wilbikowi.

Dotychczasowy prezes został doradcą Zarządu Stowarzyszenia.

Zmianie uległy niektóre dane kontaktowe.

01
kwiecień, 2015

Kolejna wersja projektu Ustawy efektywności energetycznej

Resort Gospodarki przygotowuje kolejną wersję projektu Ustawy efektywności energetycznej, która powinna implementować także postanowienia zawarte w art. 9 – 11 Dyrektywy 2012/27/UE. Pierwszy projekt tej ustawy, nie zawiera przepisów, które poprawiałyby obecne, wadliwe regulacje; nie stwarza warunków dla poprawnego rozliczania kosztów ogrzewania w budynkach wielolokalowych. W ramach konsultacji społecznych, Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii zgłosiło  do tego projektu, szereg istotnych uwag, przede wszystkim w interesie odbiorców ciepła jako konsumentów. Zgłoszone zostały uwagi ogólne, uwagi szczegółowe oraz projekt nowej treści obecnego art. 45a ustawy Prawo energetyczne. Odbiorcy ciepła w Polsce oczekują, że nowy projekt ustawy uwzględni także ich potrzeby a nie tylko interesy dostawcy ciepła – monopolisty na lokalnym rynku. 

Z uwagami ogólnymi można zapoznać się tutaj >>>
Z propozycją nowej treści art. 45a można zapoznać się tutaj >>>
 
20
październik, 2014

Europeizacja niemieckiego badania konsekwencji rozliczania według zużycia

Nasi zachodni sąsiedzi – Niemcy, konsekwentnie wskazują na efekty – oszczędności,  jakie możliwe są do uzyskania po wyposażeniu budynków mieszkalnych w urządzenia  pomiarowe, umożliwiające rozliczanie kosztów ogrzewania według zarejestrowanego zużycia. Opublikowano kolejną analizę prof. Felsmanna z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie pt. >Europeizacja niemieckiego badania konsekwencji rozliczania według zużycia<. Opracowanie opiera się na wnioskach z licznych badań -  nie tylko niemieckich,  poświeconych oszczędności energii, które wynikają z rozliczania kosztów ogrzewania według zużycia.

Z tekstem opracowania, w tłumaczeniu na język polski, można zapoznać się tutaj >>>
 
06
październik, 2014

Efektywność energetyczna w budownictwie – szanse i zagrożenia dla Polski

Na konferencji >Efektywność energetyczna w budownictwie – szanse i zagrożenia dla Polski<, zorganizowanej przez firmę Zielona Strona Mocy w dniu 19 września br. przedstawiciel Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii wziął udział w panelu dyskusyjnym, w czasie którego przedstawił potencjał oszczędności w racjonalnym korzystaniu z ciepła  na ogrzewanie mieszkań. Uzyskanie tych oszczędności uwarunkowane jest min. powszechnym opomiarowaniem budynków i lokali oraz rozliczaniem kosztów ogrzewania według zużycia. 
 
Z tezami tej wypowiedzi można zapoznać się tutaj >>>
 
25
wrzesień, 2014

Konferencja Efektywność Energetyczna w Budownictwie – szanse i wyzwania dla Polski.

W dniu 19 września br., w Warszawie, w Centrum  EXPO XXI odbędzie się konferencja EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W BUDOWNICTWIE – SZANSE I WYZWANIA DLA POLSKI. Konferencję organizuje firma Zielona Strona Mocy. Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii zostało zaproszone do grona Partnerów Merytorycznych Konferencji. Na konferencji przedstawione zostaną także zagadnienia związane z implementacją postanowień zawartych w art. 9-11 Dyrektywy 2012/27/UE.

Zobacz zapowiedź prasową  tej konferencji >>>

Więcej o konferencji na stronie: warsawbuild.energiajutra.eu

 

22
sierpień, 2014

Właściwy stan techniczny instalacji ogrzewczych w budynku wielolokalowym

Na poprawność rozliczania kosztów ogrzewania, wpływa wiele czynników. Sprawą niedocenianą przez zarządców budynków jak też przez  samych użytkowników lokali, jest stan techniczny instalacji i urządzeń grzewczych. Sprawa ta została przedstawiona w artykule:  WŁAŚCIWY STAN TECHNICZNY INSTALACJI OGRZEWCZYCH W BUDYNKU WIELOLOKALOWYM JAKO WARUNEK POPRAWNEGO ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA DO OGRZEWANIA.

Z tekstem artykułu zapoznać się można tutaj >>>

21
sierpień, 2014

Artykuł w Gazecie Finansowej

W Gazecie Finansowej z lipca br. został opublikowany artykuł: CZY ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII ORAZ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA MOGĄ WPŁYNĄĆ NA OGRANICZENIE IMPORTU ENERGII? W tekście wskazuje się także na znaczenie dla efektywności energetycznej, opomiarowania budynków wielolokalowych i lokali w takich budynkach oraz rozliczania kosztów ogrzewania według rzeczywistego zużycia stosownie do postanowień Dyrektywy 2012/27/UE.

Z tekstem artykułu zapoznać się można tutaj >>>

20
sierpień, 2014

Propozycja dot. regulaminu rozliczania kosztów ogrzewania

Przy sporządzaniu regulaminu rozliczania kosztów ogrzewania,   jednym z problemów jest ustalenie odpowiedniej proporcji podziału kosztów na tzw. koszty stałe oraz tzw. koszty zmienne. Obowiązujące przepisy prawa nie regulują tej sprawy, podobnie jak jeszcze wielu zagadnień ważnych dla zarządcy budynku jak też użytkownika lokalu. W tej sprawie, merytoryczne stanowisko zostało wypracowane min. na konferencjach naukowo – technicznych poświęconych racjonalnemu korzystaniu z ciepła w budynkach wielolokalowych. Wnioski w tej sprawie zostały przekazane min. do Ministerstwa Gospodarki, które przygotowuje przepisy implementujące Dyrektywę 2012/27/UE.

Z propozycją Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii można zapoznać się tutaj >>>

20
sierpień, 2014

IV  Forum dla  Zarządców

Miesięcznik ADMINISTRATOR organizuje  IV  FORUM  DLA  ZARZADCÓW.
Temat: Zarządzanie przez koszty, ze szczególnym uwzględnieniem mediów w  budynkach.
Forum odbędzie się 3. czerwca 2014 w Centrum Bankowo-Finansowym w Warszawie. Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii jest jednym z patronów tego przedsięwzięcia.  Więcej o Forum znajdziesz tutaj >>>
07
maj, 2014

Transmisja on-line z II Forum Gospodarki Niskoemisyjnej

Serdecznie zapraszamy na piątkową (21.03.2014) transmisję on-line z II Forum Gospodarki Niskoemisyjnej. Transmisję będzie można obejrzeć bezpośrednio na naszej stronie internetowej - tutaj>>>

20
marzec, 2014

Program II  Forum  Gospodarki  Niskoemisyjnej

Organizatorzy  II  Forum  Gospodarki  Niskoemisyjnej opublikowali  PROGRAM tego  wydarzenia. W Sesji  II  dotyczącej budownictwa niskoemisyjnego i energetyki prosumenckiej, omówione będzie także zagadnienie efektywności energetycznej  budynków istniejących poprzez rozliczanie kosztów ciepła według rzeczywistego zużycia. Z aktualnym PROGRAMEM  FORUM zapoznać się można tutaj >>>

17
marzec, 2014

II Forum Gospodarki Niskoemisyjnej

Firma PROCESY INWESTYCYJNE, pod merytorycznym patronatem SPOŁECZNEJ RADY ds. ROZWOJU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ w dniu 21 marca 2014 r. , w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, organizuje II  FORUM  GOSPODARKI  NISKOEMISYJNEJ.

SESJA  II  tego Forum, będzie poświęcona budownictwu niskoemisyjnemu. W ramach tej Sesji omawiane będą min. zagadnienia implementacji do polskiego prawa, postanowień tej dyrektywy  w zakresie obowiązku opomiarowania oraz rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych według rzeczywistego zużycia.

Przedstawiciel Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii przedstawi min. wnioski z funkcjonowania w Polsce od ponad 20. lat systemów rozliczeń oraz wskaże na skalę nie wykorzystanego potencjału,  jaki tkwi w nieopomiarowanych budynkach, w zakresie zmniejszenia zużycia energii oraz ograniczenia emisji CO2.  Zaproponuje także zasadnicze kierunki działań zapobiegających marnotrawstwu energii w budynkach mieszkalnych.

Zaproszenie Organizatorów na II Forum możesz pobrać tutaj >>>

05
marzec, 2014

VI Krajowy Konkurs energetyczny

Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii jest Partnerem  rozpoczynającego się VI  KRAJOWEGO KONKURSU ENERGETYCZNEGO organizowanego pod hasłem: Inteligentne zarządzanie energią i środowiskiem.

Celem Konkursu jest min. upowszechnianie wśród młodzieży w wieku 17-23 lat, świadomości o możliwościach i konieczności ustawicznego pogłębiania wiedzy dotyczącej przyszłości energetycznej i ekologicznej społeczeństwa.

Zachęcamy podmioty działającej w obszarze energetyki i ochrony środowiska do wsparcia tej potrzebnej i ważnej idei.

Więcej informacji o Konkursie znajdziesz tutaj >>>

 

07
styczeń, 2014

Nota wyjaśniająca do Dyrektywy 2012/27/UE

Komisja Europejska opublikowała oficjalny – ostateczny tekst dokumentu z dnia 6 listopada 2013 r.  Nota Wyjaśniająca – Dokument Roboczy Służb Komisji dot. art. 9 – 11 Dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej 2012/27/UE.
 
Oryginalny tekst tego dokumentu, w języku angielskim, jest zamieszczony na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Zamieszczamy tekst w języku polskim, tego ważnego dla odbiorców ciepła dokumentu. Wyrażamy przekonanie, że  interpretacja tej dyrektywy w odniesieniu do ważnego problemu jakim jest rozliczanie kosztów ciepła według rzeczywistego zużycia ułatwi  właściwą implementację jej postanowień do przepisów polskiego prawa.
 
Z tekstem  w/w Noty Wyjaśniającej…. Zapoznać się można tutaj >>>
04
grudzień, 2013

III FORUM dla Zarządców Publicznych

Czasopismo ADMINISTRATOR,  wspólnie z partnerami Grupy MEDIUM, w dniu 22.10.2013 r. organizuje w Warszawie III FORUM dla Zarządców Publicznych.
 
Interesujący program FORUM zawiera także, ważne dla wszystkich zarządców budynków, informacje o nowej Dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej. Implementacja jej postanowień do systemu polskiego prawa stworzy korzystne warunki min. do racjonalnego korzystania z ciepła w budynkach.  Komunikat o III FORUM  pobierz tutaj >>>

 

 
13
wrzesień, 2013

OPRACOWANIE DOT. OSZCZĘDNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH

W zakresie racjonalnego korzystania z energii w budynkach, nasi zachodni sąsiedzi – Niemcy, należą do wiodących państw w Unii Europejskiej. W poszukiwaniu nowych rozwiązań umiejętnie i skutecznie korzystają także z wiedzy i doświadczeń naukowców. Potwierdzeniem tego jest min. opracowanie prof. Felsmanna z Politechniki Drezdeńskiej dotyczące oszczędności energetycznej w budynkach,
 
Z informacją o tej ciekawej analizie można zapoznać się tutaj >>>
 
14
sierpień, 2013

DOKUMENT ROBOCZY DOT. ART. 9-11 DEE

Właściwe służby Komisji Europejskiej opracowały Dokument Roboczy dotyczący interpretacji postanowień zawartych w art. 9-11 oraz Załączniku VII Dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Dokument ten jest pomocny nie tylko dla organów administracji państwowej, które odpowiadają za właściwą implementację tych postanowień do przepisów polskiego prawa ale  także stanowi ważną informację dla wszystkich odbiorców ciepła.

Z tekstem dokumentu można zapoznać się tutaj >>>

13
sierpień, 2013

NOWA DYREKTYWA W SPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

W dniu 11 września Parlament Europejski uchwalił a 4 października 2012 r. Rada UNII Europejskiej przyjęła Dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej. Ponieważ budynki w Unii Europejskiej konsumują około 40% energii, dyrektywa wskazuje na możliwe oszczędności energii w tym sektorze, zwłaszcza tam, gdzie przy niskich nakładach można uzyskać znaczące efekty. Dyrektywa min. wprowadza powszechny obowiązek opomiarowania budynków wielolokalowych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych w takich budynkach a także obowiązek indywidualnego rozliczania kosztów ciepła. Zobacz więcej tutaj.

25
październik, 2012

NOWA WERSJA PORADNIKA

Użytkownicy lokali często zwracają się do naszego Stowarzyszenia z pytaniami, na które odpowiedź można znaleźć w poradniku dla użytkownika lokalu Jak korzystać z podzielników kosztów ogrzewania. Dla ułatwienia dostępu do tego poradnika, ponownie zamieszczamy jego treść, tym razem w pełnej szacie graficznej, taki, jaki można nabyć u Wydawcy.
Dokument można znaleźć tutaj.

22
październik, 2012

REFERAT DOTYCZĄCY ROZLICZANIA KOSZTÓW OGRZEWANIA

Na konferencji Ekomilitaris 2011 w Zakopanem, mgr inż. Marek Płuciennik z Instytutu Techniki Budowlanej przedstawił referat Zagrożenie prawidłowości rozliczania kosztów ogrzewania w budynku wielolokalowym, spowodowane niewłaściwym doborem ciepłomierzy lokalowych, pełniących funkcję podzielników kosztów. Autor, na podstawie dokonanych obliczeń, ale także praktyki inżynierskiej udowadnia, że instalacja centralnego ogrzewania, pomimo tzw. poziomego rozprowadzenia, nie w każdym przypadku spełnia warunki do zastosowania ciepłomierzy lokalowych. Pozostaje więc zastosowanie nagrzejnikowych podzielników kosztów ogrzewania.
Referat znajduje się w materiałach konferencyjnych; można z nim zapoznać się także tutaj.

27
październik, 2011

CIEKAWY ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE WENTYLACJA

W czasopiśmie Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja Nr 7-8/2011 opublikowany został artykuł Temperatura jako kryterium podziału kosztów ogrzewania. Autorzy udowadniają, że parametr temperatury nie powinien być brany pod uwagę przy rozliczaniu kosztów ogrzewania; w ten sposób rozlicza się koszty ciepła traconego, a nie dostarczonego przez instalację centralnego ogrzewania, jak stanowią przepisy Prawa energetycznego.
Z artykułem można zapoznać się na stronie cieplowent.pl.

24
październik, 2011